People

  • Late Panchanan Ghosh, B. Sc., B. Pharm. 
  • Pijush Kanti Ghosh, B. Pharm. 
  • Nupur Ghosh, B. Sc., M. Sc. (Botany)
  • Dr. Pinaki GhoshB. Pharm., M. Pharm., Ph.D. (Pharm.)
  • Divya Ghosh, B. Pharm. (Gold Medalist), M. Pharm. 
  • Dr. Probir Kumar Ghosh, B.E., M. Tech. (Gold Medalist), Ph.D. (Engg.), A.M.I.E., Chartered Chem. Engg. 
  • Dr. Ram Pukar Tiwary, BAMS, M.D. (Ayur.)